NIEUWE ITEMS IN SALE | BEPERKTE VOORRAAD

Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Index

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepassingsgebied

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroepingrecht

Artikel 8 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Naleving en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransactiecontract: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende voorwaarden

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
De termen die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, zijn als volgt gedefinieerd:

Afkoelingsperiode: de periode waarin de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en / of diensten waarvan de levering en / of aankoop in de tijd is gespreid;
Duurzaam medium: elk opslagapparaat dat de consument of ondernemer in staat stelt de aan hem persoonlijk verstrekte informatie op te slaan zodat toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de informatie mogelijk wordt gemaakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Modelvorm: de modelvorm die de ondernemer ter beschikking stelt van de consument en die de consument kan invullen wanneer hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en / of diensten aan consumenten op afstand aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die wordt aangegaan in het kader van een georganiseerd systeem voor de ondernemer, met gebruikmaking van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig op dezelfde locatie worden onthaald.
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de ondernemer.

 

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Future Tech Essentials

E-mailadres: info@futuretechessentials.com

BTW: NL020611705B01

 

ARTIKEL 3 - TOEPASSINGSGEBIED
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand of bestelling tussen de ondernemer en de consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal de tekst van deze Algemene Voorwaarden op zodanige wijze aan de consument beschikbaar worden gesteld dat deze door de consument eenvoudig op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kenbaar maken dat de overeenkomst kan worden herzien en op verzoek van de consument kosteloos zal worden toegezonden

Indien de overeenkomst op afstand langs elektronische weg wordt gesloten, onverminderd en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kunnen worden gevonden en dat deze op verzoek van de consument langs elektronische weg of anderszins kosteloos worden toegezonden.

Naast deze Algemene Voorwaarden zijn specifieke product- of servicevoorwaarden van toepassing, zijn de tweede en derde alinea mutatis mutandis van toepassing en kan de consument, in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden, altijd de van toepassing zijnde bepaling die voor hem het gunstigst is, doorgeven.
Wanneer een of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of vernietigd zijn, worden de overeenkomst en de rest van deze voorwaarden en de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die het origineel zoveel mogelijk dekt.
Situaties die niet worden geregeld in deze Algemene voorwaarden, moeten 'in geest' van deze algemene voorwaarden worden beoordeeld.
Gebrek aan en duidelijkheid over de interpretatie of inhoud van een of meer bepalingen van onze Algemene Voorwaarden, moet worden uitgelegd 'in de geest' van deze Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 4 - HET AANBOD
Als een aanbieding een beperkte duur heeft of aan voorwaarden is gebonden, wordt dit expliciet vermeld.
Het aanbod in de webshop is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht om het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten / diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer illustraties gebruikt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten/diensten.
Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Elke aanbieding zal dergelijke informatie bevatten dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten de aanvaarding van het aanbod met zich meebrengt. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de hoogte van eventuele verzendkosten;
- de manier waarop het contract zal worden gesloten en welke acties dit zal vereisen;
- of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
- de regelingen voor betaling, levering en uitvoering van het contract of de bestelling;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, of de termijn waarbinnen de ondernemer de aangeboden prijs garandeert;
- het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan de basisvergoeding voor het gebruikte communicatiemiddel;
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze de consument deze kan raadplegen;
- de manier waarop de consument de informatie die op grond van de overeenkomst is verstrekt, kan corrigeren vóór de overeenkomst tot sluiting;
- andere talen, naast het Engels, kan een overeenkomst worden ingevoerd;
- gedragscode waaraan de ondernemer moet voldoen en instructies waar de consument de digitale Gedragscode kan vinden;
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand van een duurtransactie.

 

ARTIKEL 5 - TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST
De overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van deel 4 van dit artikel, gesloten op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de overeenkomstige voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt hij de ondernemer door elektronische ontvangst van de bestelling onverwijld. Zolang de bestelling niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden of de overeenkomst kosteloos annuleren.

Indien het contract elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of bijzondere voorwaarden aan te vragen.

De ondernemer zal aan het product of de dienst de volgende informatie toevoegen, schriftelijk of op een zodanige wijze dat de consument het op een toegankelijke manier kan opslaan:
a. het adres van de vestigingsplaats van de ondernemer;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding omtrent de uitsluiting van het herroepingsrecht;
c. informatie over bestaande after-sales service en garanties;
d. de voorwaarden in artikel 4 lid 3 van deze geregistreerde gegevens, tenzij de ondernemer de consument deze gegevens reeds vóór de uitvoering van de overeenkomst heeft verstrekt;
e. de vereisten voor het beëindigen van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of voor een onbepaalde tijd.
In het geval van een duurtransactie is de vorige paragraaf alleen van toepassing op de eerste levering.
Elke overeenkomst of bestelling wordt ingevoerd onder voorwaarde dat de producten voldoende beschikbaar zijn.

 

ARTIKEL 6 - RECHT VAN INTREKKING
Levering van producten:

In het geval van een aankoop heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van product. Deze termijn begint op de dag na ontvangst van alle producten door de consument of een door de consument aangekondigde vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product en indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking - teruggeven aan de ondernemer, in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.

Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit aan de ondernemer kenbaar te maken binnen 14 dagen na ontvangst van alle producten. De consument kan dit doen door middel van het standaardformulier. Nadat de consument heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen aan de ondernemer te retourneren. De consument moet bewijzen dat de producten tijdig worden geretourneerd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van aflevering.
Indien de consument aan het einde van de wettelijke termijn in lid 2 en 3 van dit artikel niet heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan de ondernemer is teruggezonden, is de verkoop een feit.

Levering van diensten:

Bij levering van diensten kan de consument het contract zonder opgave van reden ontbinden binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument de ondernemer hiervan op de hoogte brengen in overeenstemming met de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

ARTIKEL 7 - KOSTEN IN GEVAL VAN RECHT VAN INTREKKING
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van retournering geheel voor rekening van de consument.
Indien de consument een bedrag heeft betaald, draagt ​​de ondernemer er zorg voor dat binnen 14 dagen nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn recht, het volledige bedrag aan de consument wordt terugbetaald. De consument moet bewijzen dat de geleverde goederen worden geretourneerd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van aflevering.

 

ARTIKEL 8 - UITSLUITING VAN HET RECHT VAN INTREKKING
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts geldig indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod vermeldt, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:
- die de ondernemer heeft vastgesteld in overeenstemming met de specificaties van de consument;
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- die vanwege hun aard niet kunnen worden teruggestuurd;
- die snel vergaan of absoluut worden;
- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor individuele kranten en tijdschriften;
- voor audio- en video-opnamen en computersoftware - waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
- hygiëneproducten die verzegeld zijn en door wie de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:
- op logies, vervoer, restaurant of vrijetijdsbesteding die op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode moet worden uitgevoerd;
- diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
- weddenschappen en loterijen.

 

ARTIKEL 9 - DE PRIJS
Gedurende de periode vermeld in het aanbod, stijgen de prijzen van de aangeboden producten / diensten niet, behalve prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige kan de ondernemer producten aanbieden waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft, met variabele prijzen. Deze schommelingen en het feit dat eventuele prijzen variabel zijn, worden vermeld in de aanbieding.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het afsluiten van het contract zijn alleen toegestaan ​​indien vooraf overeengekomen met de ondernemer en:
- ze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen; of
- de consument heeft de bevoegdheid om het contract te beëindigen op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten. De ondernemer is niet aansprakelijk voor drukfouten. Door drukfouten is de ondernemer niet verplicht om het product volgens de onjuiste prijs te leveren.

 

ARTIKEL 10 - NALEVING EN GARANTIE
De ondernemer garandeert dat haar producten en / of diensten voldoen aan het contract, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en op de datum van het aangaan van de overeenkomst bestaande wettelijke bepaling en / of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, vermelden de ondernemers ook dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een garantie van de ondernemer, fabrikant of importeur doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument kan doen gelden ingevolge de overeenkomst met de ondernemer.

Gebreken of verkeerd geleverde producten moeten 2 dagen na levering schriftelijk aan de ondernemers worden gemeld. De terugzending van de producten moet worden gedaan in de originele verpakking en in een nieuwe staat.

De garantieperiode na levering, wanneer het product niet beschadigd is ontvangen, geldt tot drie maanden na ontvangst van het product. 

De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor enig advies met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie is niet van toepassing als:
- de geleverde goederen zijn gerepareerd en / of aangepast door derden en / of de consument;
- de geleverde goederen worden blootgesteld aan ongebruikelijke omstandigheden of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en / of op de verpakking;

 

ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING BESTELLING
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering en / of aflevering van de bestellingen en de diensten.
De plaats van levering is het adres dat de consument aan de ondernemer heeft gemeld.

Geaccepteerde bestellingen worden onmiddellijk verzonden, maar niet later dan 30 dagen na het orderbericht, tenzij de consument toestemming heeft gegeven om aan een langere leveringstermijn te voldoen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan een bericht en heeft hij het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Alle levertijden zijn indicatief. Het overschrijden van een termijn geeft consumenten geen recht op compensatie.
In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel, zal de ondernemer het bedrag dat de consument al heeft betaald zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Als levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer proberen een vervangend product te leveren. Uiterlijk bij de levering wordt gemeld dat een vervangend artikel is geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van eventuele retourzendingen zijn voor rekening van de koper.

Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aan de leveringsverplichting van de ondernemer is voldaan, zodra de bestelling eenmaal aan de consument is aangeboden.

Als een levering onmogelijk is vanwege het indienen door de klant van een onvolledig of foutief adres, wordt de klant niet terugbetaald.

De ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele kosten bij de douane die betrekking hebben op het door de klant bestelde artikel.

Een bestelling kan geannuleerd worden als het product nog niet is verzonden. Als het product verzonden is, kan deze niet meer geannuleerd worden. 

> Soms, bij zeer hoge uitzondering, raakt een bestelling kwijt in het vervoersproces. In dat geval heeft de koper recht op een nieuw product. 

ARTIKEL 12 - ANNULERINGEN

Indien de consument een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, die strekt tot het geregeld afleveren van producten, kan hij deze op elk moment opzeggen onder de toepasselijke opzeggingsregels en met een opzegtermijn van maximaal één maand.
De consument die een overeenkomst voor bepaalde tijd heeft gesloten, die zich uitstrekt tot de reguliere levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, kan op elk moment tegen het einde van de vaste periode de overeenkomst beëindigen volgens de toepasselijke opzeggingsregels en met een opzegtermijn van één maand.

De consument kan voor de in de vorige delen genoemde overeenkomsten:
- beëindigen en niet beperkt zijn tot annulering op enig moment of in een bepaalde periode;
- annuleren op zijn minst op dezelfde manier als ze door hem zijn aangegaan;
- annuleren voor dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Vernieuwing

De consument die een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Niettegenstaande het vorige artikel kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is gesloten en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- of weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde periode van maximaal drie maanden, indien de consument de mogelijkheid heeft om de verlengde termijn te annuleren. 

Een overeenkomst voor bepaalde tijd, die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, kan slechts voor onbepaalde tijd worden verlengd indien de consument te allen tijde kan opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden, met een overeenkomst die zich uitstrekt tot de reguliere, maar minder dan een keer per maand.

Een overeenkomst voor bepaalde tijd, die zich uitstrekt tot de levering van een proef of introductie van kranten, weekbladen en tijdschriften (proef of inleidend abonnement) wordt automatisch beëindigd en wordt niet automatisch voortgezet na de proef of inleidende tekst.

 

Looptijd

Overeenkomsten met een duur van meer dan één jaar kunnen na één jaar op elk moment en met een opzegtermijn van maximaal één maand worden geannuleerd, tenzij de redelijkheid en billijkheid een bezwaar tegen de beëindiging vóór de overeengekomen duur is.

 

ARTIKEL 13 - BETALING
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na de bedenktijd ex artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot levering van een dienst, dienen de bedragen binnen 7 dagen te zijn voldaan. 

De consument heeft de plicht om onnauwkeurigheden in verstrekte betaalgegevens te melden of onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van niet-betaling onderworpen aan wettelijke beperkingen, heeft de ondernemer het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten aan te rekenen.

 

ARTIKEL 14 - KLACHTENPROCEDURE
De ondernemer heeft een klachtenprocedure en behandelt klachten door de klachtenprocedure in te vullen.
Klachten over de uitvoering van het contract of een bestelling moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Klachten worden afgehandeld binnen 14 dagen na de datum van ontvangst. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zal de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Als de klacht niet in gezamenlijk overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor geschillenbeslechting.

Het indienen van een geschil bij de arbitrage is niet gratis. De consument moet de kosten van de arbitrage betalen. Bovendien kunnen ingezetenen die in de EU wonen het Europese geschillenoplossingsplatform gebruiken om een ​​klacht in te dienen om tot een minnelijke schikking te komen. Dit platform is beschikbaar op http://ec.europa.eu/odr. 

Een klacht schorst de ondernemer niet van zijn verplichtingen, tenzij de ondernemers schriftelijk anders aangeven.

Als de consumentenklacht gegrond is, heeft de ondernemer de mogelijkheid om de geleverde producten gratis te vervangen of te repareren.

 

ARTIKEL 15 - GESCHILLEN
Op alle geschillen, afspraken en bestellingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook als de consument in het buitenland woont.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

ARTIKEL 16 - AANVULLENDE OF VERSCHILLENDE VOORWAARDEN
Aanvullende afwijkingen van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en moeten schriftelijk worden vastgelegd of op een zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Login